Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)

Τα γραφεία μας με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 146/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, με την οποία διέγραψε οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα ύψους 26.175,21 ευρώ απο σύνολο οφειλών 32.175,21 ευρώ και ρύθμιση του υπολοίπου ποσού 6.000 ευρώ σε 60 μήνες.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts