Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)

Τα γραφεία μας με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου πέτυχαντην έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1842/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διέγραψε τραπεζικές οφειλές σε 4 πιστωτικά ιδρύματα ύψους συνολικά 118.875,75 απο 166.434,15 ευρώ, συνταξιούχου με τη προστασία της πρώτης κατοικίας του και μηνιαία δόση αρχικώς 100 ευρώ και εν συνεχεία 173 ευρώ για 20 έτη.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts