Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ν.3869/2010

Τα γραφεία μας με την παράσταση του Εμμανουήλ Ρωμαίου πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 284/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, με την οποία ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικά 88.183 ευρώ σε τρία έτη με την καταβολή 50 ευρώ μηνιαίως από την οφειλέτρια και 20 ευρώ μηνιαίως από τον εγγυητή.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts