Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Τα γραφεία μας με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου πέτυχαν την έκδοση δυο αποφάσεων επί εφέσεων κατά πρωτόδικων απορριπτικών αποφασεων και συγκεκριμένα των 5302/2017 και 5303/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, με τις οποίες εξαφανίστηκαν απορριπτικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Πειραιά λόγω κακής εκτίμησης του αρχικώς προσκομιζόμενου αποδεικτικού υλικού, σε ζευγάρι υπερχρεωμένων οφειλετών, ρυθμίζοντάς τους τα χρέη τους εκ συνόλου 120.228,12 ευρώ, σε 43.050 ευρώ με μηνιαία δόση 100 ευρώ για τα πρώτα 4 έτη και 159,38 ευρώ για 240 μήνες με τη προστασία της πρώτης κατοικίας τους.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts