Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας με τη παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της με αριθμό 5584/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 48.866,16 ευρώ σε δυο πιστωτικά ιδρύματα, οφειλέτριας με 2 περιουσιακά στοιχεία, πρώην ιδιοκτήτριας φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, έναντι 50 ευρώ μηνιαιως για διάστημα 3 ετών και εν συνεχεία για τη προστασία και των 2 περιουσιακών στοιχείων, ποσού 196 ευρώ σε διάστημα 20 ετών, πετυχαίνοντας σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεών της,οι οποίες αρχικώς ανέρχονταν στο ποσό των 736 ευρώ.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts