Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Εμμανουήλ Ρωμαίου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 6034/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ρυθμίστηκαν οφειλές σε 4 πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους 65.551,80 ευρώ, διαγράφοντας συνολικά 53.215,80 ευρώ και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό των 12.336 ευρώ για διάστημα αρχικώς 4 ετών και μηνιαία δόση 150 ευρώ και εν συνεχεία με μηνιαία δόση 85,60 ευρώ για διάστημα 5 ετών , προστατεύοντας παράλληλα δευτερεύον περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητική κύρια κατοικία του. Κάντε κλικ στη φώτο για να διαβάσετε την απόφαση.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts