Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 119/20 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, με την οποία ρυθμίστηκαν καταναλωτικά προϊόντα δανειολήπτη σε πέντε πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικά 161.497,80 ευρώ, εκ των οποίων το Δικαστήριο διέγραψε συνολικά 157.537,80 ευρώ, ρυθμίζοντας ποσό ίσο με 3.960 ευρώ σε διάστημα τριών ετών με μηνιαία δόση 74,44 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης υπήρξε εγγυητής σε δάνεια ύψους 114.360,75 ευρώ τρίτου φιλικού προσώπου, με το Δικαστήριο να κρίνει ότι: "Η χορήγηση εγγύησης στην....σύμβαση επιχειρηματικού δανείου δεν προσδίδει εμπορική ιδιότητα και κατ΄ επέκταση πτωχευτική ικανότητα στον αιτούντα διότι δεν προκύπτει από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της διαδικασίας ότι παρείχε εγγύηση κατ΄ επάγγελμα, επ΄ αμοιβή ή άλλο όφελος εκμεταλλευόμενος την πίστη του και την οικονομική του ευρωστία, αντιθέτως προκύπτει ότι είχε ζημία από την χορήγηση της παραπάνω εγγύησης, καθόσον εγγυήθηκε για ποσό μέχρι 60.000 ευρώ και λόγω μη αποπληρωμής της οφειλής από τον πρωτοφειλέτη ενέχεται για χρέος άνω των 100.000 ευρώ. "

Κάντε κλικ πάνω στην φώτο για να κατεβάσετε ολόκληρη την απόφαση.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts